Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Kommuner, regioner, private udførere og andre faglige aktører kan få udarbejdet et tilbud, der er specialsyet til det konkrete behov, man har.
Nedenstående eksempler kan måske inspirere. Der er plads til redigering af eksemplerne, ligesom jeg også tilbyder andre temaer ud fra jeres konkrete behov.

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, servicelovens §§ 41-42
Kurset giver et overblik over servicelovens handicapkompenserende ydelser og samspillet mellem disse og andre tilgrænsende bestemmelser i såvel serviceloven som anden lovgivning. Kurset udbydes både på grundniveau, for erfarne medarbejdere eller som generelt kursus for alle

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, servicelovens §§ 41-42 hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser og lign.
Som ovenstående men med fokus på de særlige forhold, der er for børn og unge med autisme, ADHD, Tourette m.v. Kurset udbydes både på grundniveau, for erfarne medarbejdere eller som generelt kursus for alle

Børnesamtalen, når barnet har en funktionsnedsættelse
Mange sagsbehandlere har deltaget i kurser i børnesamtalen men savner de særlige vinkler, samtalen med børn og unge med handicap kræver.
Vi sætter fokus på forberedelsen og de særlige forhold, der kan være, når barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse og drøfter hvad vi kan stille op, hvis samtalen ikke er mulig.
Som noget særligt præsenteres en ny praksis-tilgang til børnesamtaler, hvor det digitale medie bliver essentielt i samtalen, for at skabe ejerskab, forståelse og en tydelig stemme hos barnet. Metoden udvikles løbende og deltagernes kan være med til at gøre den endnu mere aktuel og anvendelig. Socialrådgiver Tommy Jochim-Vitcetz, der har udviklet metoden, står for denne del.
Kurset kan rekvireres til kommunen som et 1 dags eller 2 dages kursus afhængig af hvor meget, man vil gå i dybden.

Særligt dagtilbud og hjemmetræning efter servicleovens §§ 32 og 32a
På kurset gives en grundig gennemgang af lovgrundlaget for særligt dagtilbud og hjemmetræning - herunder vurdering af, om barnet er omfattet af målgruppen, og hvad barnet skal opnå med indsatsen. Der sættes fokus på sagsbehandlingsreglerne og kommunens forpligtelser samt hvad der skal være opfyldt, for at forældre kan hjemmetræne barnet.
Kurset kan med fordel rekvireres af handicapgruppen, dagtilbudsafdelingen og PPR i fællesskab, ligesom det kan være hensigtsmæssigt at invitere lægekonsulent og sundhedsplejerske med, så alle relevante aktører deltager i samme kursus og får fælles drøftelser.

Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med handicap
Hvem er omfattet af målgruppen for de handicapkompenserende ydelser – hvad skal der til, for at barnet opfylder betingelserne? Hvilke bestemmelser kan ellers tages i anvendelse, og hvornår opfylder barnet betingelser for råd og vejledning eller særlig støtte? På kurset vil vi arbejde med afsæt i de nye Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet arbejde med metodeudvikling, der ud fra et helhedsorienteret syn kan medvirke til afklaring af barnets funktionsevne og familiens behov for råd og vejledning, handicapkompenserende ydelser og / eller særlig støtte.

Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med autisme, ADHD, Tourette
Kurset fokuserer på de særlige forhold, når barnet eller den unge med en forstyrrelse indenfor autisme, ADHD eller Tourette skal afklares og udredes i forhold til handicapkompenserende eller særlig støtte. I kurset indgår faktuelle oplysninger om lidelserne, redskaber til brug i børnesamtalen med disse børn og unge samt opkvalificering af de faglige vurderinger af funktionsevnen og støttebehovet. De nye Værktøjer til udredning og handleplan kan efter ønske indgå i kurset.

Særlig støtte til børn og unge med handicap
Kurset giver et overblik over særlig støtte efter servicelovens §§ 32 og 52, når barnet eller den unge er handicappet, sagsbehandlingskravene hertil, og sammenholder disse bestemmelser med støttemuligheder efter anden lovgivning.

De nye værktøjer til udredning og handleplan for børnehandicap
Mange kommuner har allerede fået undervisning i Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet via Socialstyrelsens Børnekatalog, og mange er kommet godt i gang med at anvende værktøjerne. Men når der kommer nye medarbejdere, som ikke har gennemgået et kursusforløb, kan det knibe for den nye kollega at navigere i metoden.
Få overblik over og undervisning i de nye værktøjer – hvornår, hvordan og til hvad kan de anvendes, og fordele og ulemper indgår i kursusdagen

Overgangen fra ung til voksen – når den unge har et handicap
Udover gennemgang af støttemuligheder før og efter 18 år samt sagsbehandlingsregler, fokuserer kurset på mulighederne for støtte til den unge og familien, så det sikres at den unge får en helhedsorienteret behandling, at overgangen bliver så forudsigelig som muligt, at den unge og familien inddrages i processen.

Overgangen fra ung til voksen – når den unge har en udviklingsforstyrrelse eller lignende vanskeligheder
Samme som ovenstående suppleret med de særlige forhold, der gør sig gældende for unge med autisme, ADHD, Tourette, psykisk skrøbelighed m.v. og de særlige støttemuligheder, der er for disse unge.

Ud af skolen og hvad så…, når den unge har et fysisk handicap / ADHD / autisme / andet
Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, UU vejledere, studievejledere og andre, der ønsker et overblik over støttemuligheder for unge med handicap / ADHD primært under uddannelse men også hvilken støtte, der kan tildeles efter andre bestemmelser i dagligdagen og på arbejdspladsen. Vi tager også et kig på, hvem der har ansvar for hvad, og hvordan koordineringen sikres hele vejen rundt om den unge.

Merudgifter til voksne, servicelovens § 100
Vi ser de store udfordringer, der fortsat er omkring afklaring af personkredsen og behovet for dækning af merudgifter. Vi drøfter, hvad der er en nødvendig merudgift, hvordan § 100 spiller sammen med anden lovgivning m.v. Kurset udbydes både på grundniveau og som et kursus for erfarne medarbejdere

Handleplaner § 141
Kurset henvender sig til myndighedssagsbehandlere samt kommunale og private aktører. Kurset byder på en konkret gennemgang af handleplaner som et redskab til at inddrage borgeren og koordinere indsatsen, og vi ser på, hvornår der skal tilbydes eller skal skønnes, om der skal tilbydes en handleplan, indholdet i handleplanen, samspil med andre planer. Vi ser på, hvordan handleplanen kan bruges til at målrette indsatsen for socialpædagogisk støtte efter § 85 og botræning efter § 107 og hvad forskellen er på § 141 planen og den personlige pædagogiske plan hos udfører.

Støtte til voksne med handicap
Kurset giver et overblik over servicelovens handicapkompenserende ydelser og samspillet mellem disse og andre tilgrænsende bestemmelser i såvel serviceloven som anden lovgivning. Vi tager et kig på sammenhængen mellem f.eks. §§ 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 107 og 108 og det nødvendige samarbejde og koordinering.

Nye målgrupper i Jobcentret
Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive borgere i forhold til at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at give Jobcentre og andre aktører viden om autisme, ADHD m.v., redskaber og fif i sagsbehandlingen, når borgeren grundet sin funktionsnedsættelse har vanskeligt ved at samarbejde om job.

Offentlige støttemuligheder, når den (unge) voksne har ADHD
Få et overblik over støttemulighederne, når den voksne har ADHD. Vi ser på funktionsevnen, samarbejdet med og inddragelse af borgeren, de konkrete støttemuligheder og ikke mindst koordinering af indsatsen.

Hvad er autisme (og / eller ADHD), og hvordan arbejder vi med denne borgergruppe
Hvad er kardinalsymptomerne på autisme (og / eller ADHD), hvordan afklarer vi funktionsevnen og hvilke metoder kan vi anvende, når den voksne med autismespektrumsforstyrrelser (og / eller ADHD) skal inddrages i egen sag.

 


© 2019 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk